Pravidla modlitby růžence. Jak začít a zakončit růženec v různých dnech?

Růženec je pravděpodobně nejznámější modlitební pomůckou, používanou v křesťanství (byť ho v určitých obdobách znají i jiné národy). Pokud chcete zjistit, jak se modlit růženec, musíte vědět, o čem vlastně modlitby při něm odříkávané jsou.

V křesťanské terminologii jde o tzv. tajemství. Tak se nazývají důležité události, které se odehrály během života Ježíše Krista. Někdy se proto růženci říká také říká kristologická modlitba a to proto, že modlitba samotná vždy směřuje právě ke Kristu, který je vždy středem růžence (viz zavěšený křížek). Modlitba růžence má svá pravidla – liší se například během jednotlivých dnů v týdnu.

Jak začít modlitbu růžence

Do prstů uchopte koncovou kuličku a proveďte znamení kříže, tedy klasický kříž na těle s citací slov: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.“

Následuje úvodní modlitba, kterou je tzv. Apoštolské vyznání víry. To zní takto:

„Věřím v Boha,

Otce všemohoucího,

Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista,

Syna jeho Jediného,

Pána našeho;

jenž se počal z Ducha svatého,

narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Ponciem Pilátem,

ukřižován umřel i pohřben jest;

sestoupil do pekel,

třetího dne vstal z mrtvých;

vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha,

Otce všemohoucího;

odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou,

společenství svatých, odpuštění hříchů,

vzkříšení těla a život věčný. Amen.“

Po této modlitbě je nutné odříkat Modlitbu Páně:

„Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé.

Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.“

Následují tři „Zdrávasy“ a to v tomto pořadí:

„Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, v kterého věříme.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, v kterého doufáme.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, kterého nadevšechno milujeme.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.“

Další modlitbou je Chvála Nejsvětější Trojice (její součástí je i klasická modlitba Otče náš):

„Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,

jako byla na počátku, i nyní, i vždycky

a na věky věků.

Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé.

Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.“

Jak se modlit samotný růženec

Jakmile si „odbudete“ úvodní modlitby, je možné přistoupit ke klasickému růženci.

Opět je nutné použít klasický „Zdrávas“ a to 10krát.

„Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš…“

Za jméno Ježíš je vždy třeba vložit další slova a to podle částí růžence, kterou zrovna odříkáváte (samotný růženec je rozdělen na pět sekcí po deseti korálcích). A slova, která se za jméno Ježíš vkládají, se řídí tím, jaký druh růžence se právě modlíte.

Donedávna existovaly tři: slavný, radostný a bolestný, ovšem poměrně nedávno k nim přibyl i růženec světla (jeho autorem je papež Jan Pavel II.). A jaká tajemství jednotlivé růžence skrývají?

Slavný růženec

 • Ježíš, který z mrtvých vstal
 • Ježíš, který na nebe vstoupil
 • Ježíš, který Ducha svatého seslal
 • Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal
 • Ježíš, který tě v nebi korunoval

Radostný růženec

 • Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
 • Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
 • Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
 • Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
 • Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

Bolestný růženec

 • Ježíš, který se pro nás krví potil
 • Ježíš, který byl pro nás bičován
 • Ježíš, který byl pro nás trním korunován
 • Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž
 • Ježíš, který byl pro nás ukřižován

Růženec světla

 • Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu
 • Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
 • Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
 • Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu
 • Ježíš, který ustanovil Eucharistii

Zakončení růžencové části

Jakmile odříkáte prvních 10 „Zdrávasů“, je nutné tajemství růžence ukončit Chválou Nejsvětější Trojice (viz výše).

Někdy se do této části vkládá i tzv. fatimský dodatek ve znění:

„Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy,

uchraň nás pekelného ohně,

přiveď do nebe všechny duše,

zvláště ty, které tvého milosrdenství

nejvíce potřebují.“

Další tajemství růžence vždy začíná modlitbou Páně. Takto postupujte, dokud nejsou všechna tajemství vyčerpána – jinými slovy v růženci dojdete na konec.

Jak zakončit růženec

Nyní je rozjímání nad Ježíšovým životem již skoro u konce. Růženec končí modlitbou Zdrávas, Královno. Její slova zní takto:

„Zdrávas, Královno, matko milosrdenství,

živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!

K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,

k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce

v tomto slzavém údolí.

A proto, orodovnice naše,

obrať k nám své milosrdné oči

a Ježíše, požehnaný plod života svého,

nám po tomto putování ukaž,

ó milostivá,

ó přívětivá,

ó přesladká, Panno Maria!

Oroduj za nás, královno posvátného růžence,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.“

A následuje poslední dodatek. Pokud je lidí modlících se růženec více, měla by ho zahajovat slova „Modleme se,“ v soukromí je lze samozřejmě vynechat.

„Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Jak zvolit vhodná tajemství růžence – doporučení pro dny v týdnu

Pokud chcete z určitého důvodu rozjímat nad některou části Kristova života, můžete si kdykoliv vybrat jakýkoliv růženec a pomodlit se. Jinak však existují pro jednotlivé dny v týdnu tato doporučení:

 • Pondělí: Radostný růženec
 • Úterý: Bolestný růženec
 • Středa: Slavný růženec
 • Čtvrtek: Růženec světla
 • Pátek: Bolestný růženec
 • Sobota: Radostný růženec
 • Neděle: Slavný růženec

Zdroj: https://www.maria.cz/modlitba/jak-se-modlit-ruzenec, https://www.maria.cz/modlitba/co-je-to-ruzenec

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *