Jak požádat o zrušení zákona?

Zákony schválené parlamentem jsou závazné právní předpisy, kterými by se měli řídit všichni občané žijící na území daného státu. Neměly by být ovšem v rozporu s ústavou. Přesto se může stát, že nějaký rozporuplný zákon vejde v platnost a nezbývá nic než o zrušení takového zákona požádat, jak na to, vám poradí následující odstavce.

Co je zákon a jak ho zrušit?

Pojem zákon označuje závazný právní předpis, který vešel v platnost po schválení parlamentem daného státu. Zákony jsou nadřazené podzákonným předpisům, mezi něž patří vyhlášky či různá nařízení a měly by být vždy v souladu s ústavou, které jsou podřízeny. Stejně tak jsou zákony podřízeny mezinárodním smlouvám na úrovni ústavy.

Tip: Co je elektronická identita občana?

Zákonodárci jsou tedy při sepisování i schvalování zákonů omezováni pouze ústavou, na území České republiky konkrétně Ústavou České republiky. Ve chvíli, kdy je schválený zákon s Ústavou v rozporu, jej může na základě žádosti zrušit Ústavní soud. Dalšími způsoby, jak zrušit zákon, je novelizace nebo zrušení ze strany zákonodárného orgánu – Parlamentu ČR.

jak zrušit zákon
Zdroj: Pixabay

Zákon o ústavním soudu

Snaha o zrušení zákona úzce souvisí se Zákonem o Ústavním soudu (zákon č. 182/1993 Sb.), který mimo jiné popisuje, kdo vše může žádost podat. Podání návrhu o zrušení zákona nebo některé z jeho ustanovení může podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy provést:

 • prezident republiky,
 • skupina nejméně 41 poslanců,
 • skupina nejméně 17 senátorů,
 • senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti,
 • osoba, která podala ústavní stížnost,
 • osoba, která podala návrh na obnovu řízení.

K podání návrhu na zrušení jiného právního předpisu, nebo jeho jednotlivých ustanovení je podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy zmocněna:

 • vláda,
 • skupina nejméně 25 poslanců, nebo skupina nejméně 10 senátorů,
 • senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o stížnosti,
 • osoba, která podala ústavní stížnost,
 • zastupitelstvo kraje,
 • veřejný ochránce práv,
 • ministr vnitra, pokud je o návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky kraje a hlavního města Prahy,
 • zastupitelstvo obce, pokud jde o návrh na zrušení právního předpisu kraje.

Tip: Kdy končí statut studenta po ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ?

Kdo může požádat o zrušení zákona?

Ústavní stížnost smí podat jakákoli právnická i fyzická osoba, která tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož se účastnila, uzákoněným opatřením nebo jiném zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo či svoboda, jež zaručuje Ústava České republiky. Jinými slovy každá právnická nebo fyzická osoba, která má pocit, že zákon omezuje práva či svobody, které ústava garantuje.

Stejně tak může o zrušení zákona požádat politická strana a zastupitelstvo obce/kraj, které tvrdí, že bylo zákonem porušeno právo územního samosprávného celku na samosprávu.

Osoba, která chce zákon zrušit, musí uvést konkrétní právo nebo svobodu, které byly jeho uzákoněním porušeny a současně musí být zastoupena advokátem. Ústavní stížnost lze podat maximálně 60 dnů od doručení posledního procesního prostředku. Tato lhůta běží od druhého dne doručení stěžovateli.

Tip: Co je stanné právo? Jak se chovat, pokud je vyhlášeno?

Jak podat ústavní stížnost?

Ústavní stížnost je vždy nutné adresovat Ústavnímu soudu. Lze tak jednak učinit poštou na adresu: Ústavní soud, Joštova 8, 660 83 Brno, jednak elektronicky na e-mailovou adresu: podani@usoud.cz či do datové stránky Ústavního soudu s označením: z2tadw5. Dalším způsobem, jak požádat o zrušení zákona, je osobní doručení na podatelnu Ústavního soudu.

Stížnost nemůžete podat ústně, jestliže zvolíte elektronickou cestu, tak ji musíte podložit fyzickou žádostí či elektronickým podpisem.

5/5 - (1)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *