Kdy končí statut studenta po ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ?

Konec školního roku se blíží a s ním pro mnohé i kompletní ukončení vzdělávání. Prozradíme vám, kdy končí status studenta po maturitě (úspěšné či neúspěšné), docházce na ZŠ i VŠ a dalšímu studiu.

Co znamená status studenta a jaké jsou výhody?

Z pohledu státu patří k statusu studenta několik výhod. Jako student denního studia na SŠ a VOŠ a libovolného bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na VŠ máte nárok na:

 • úhradu zdravotního pojištění státem až do dovršení 26. roku věku
 • slevu na dani z příjmu 4020 Kč do dovršení 26. roku, u doktorského prezenčního studia až do 28 let, slevu na dítě do 26. roku
 • sociální dávky, přídavky apod. do 26. roku věku
 • slevy v dopravě, kultuře atd.

Status studenta z pohledu státu a školy

Právě kvůli této neshodě vzniká celá řada otázek a nejasností. Stát a školy totiž na status studenta a zejména pak na jeho zánik pohlížejí rozdílně a dny ukončení statusu se liší! 

Zvláště po úspěšném ukončení studia tak totiž nastává okamžik, kdy už podle školy studentem nejste a podle státu ano. My vás ale vším přehledně provedeme a povíme vám, jak to který z orgánů má …

Kdy vzniká status studenta?

V tom se naštěstí stát i školy shodují. Pokud nepřetržitě studujete a po ZŠ jste pokračovali vždy rovnou dále, status studenta máte automaticky. 

Pokud je vám méně než 26 let a ke studiu se vracíte, status vám vznikne nebo se obnoví dnem zápisu ke studiu. Status studenta ale neplatí při dálkovém studiu, naopak musíte být studentem denního studia na SŠ a VOŠ a libovolného bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na VŠ.

Kdy zaniká status studenta z pohledu zákona 

… o státní sociální podpoře a ZP:

 1. dosažením 26. roku věku.
 2. úspěšným absolvováním školy – za absolventy SŠ a VOŠ pak stát hradí povinné pojištění do konce letních prázdnin. 

U VOŠ s 3,5letým programem a absolutoriem v lednu je pojištění hrazeno do ledna, u měsíc po závěrečných státních zkouškách.

Pokud ale po dokončení studia pobíráte dávky či podporu nebo vykonáváte výdělečnou činnost a nestanete se v tomtéž roce studentem VŠ, na hrazení pojistného nárok nemáte.

 1. při opravných termínech maturity a absolutoria jste taktéž za nezaopatřené dítě považováni do 31.8. – tedy do konce letních prázdnin. 

Výjimkou je situace, kdy student ze zdravotních důvodů nevykonal zkoušku v řádném termínu – tady trvá status studenta až do dne vykonání zkoušky.

Kdy zaniká status studenta z pohledu školy

 1. Ukončením SŠ – tedy den po úspěšném vykonání maturitní zkoušky v řádném termínu. Pokud zkoušku nebo její část v řádném termínu nevykonáte, přestáváte být studentem 30. června.
 2. Ukončením VŠ – přestáváte být studentem ke dni vykonání státní zkoušky nebo její poslední části.
 3. Ukončením VOŠ – den následující po úspěšném vykonání absolutoria. V případě, že jste absolutorium nevykonali úspěšně v řádném termínu, byli jste vyloučeni ze zkoušky, neomluvili jste se nebo omluva nebyla uznána, u 3 letých vzdělávacích programů přestáváte být studentem 30. června., u 3,5 letých programů 31. ledna.
 4. Přerušením studia na VŠ – za podmínek daných předpisy VŠ můžete studium i vícekrát přerušit. Po dobu přerušení nejste z pohledu školy studentem.
 5. Nesplněním požadavků VŠ vyplývajících ze studijního programu – řídí se studijním a zkušebním řádem dané školy.
 6. Zanecháním studia VŠ, SŠ nebo VOŠ – ztrácíte status studenta dnem, kdy bylo doručeno písemné prohlášení o zanechání studia, u SŠ i VOŠ může jít o pozdější datum, které je uvedeno v písemném prohlášení.
 7. Vyloučením ze studia SŠ – pokud 5 vyučovacích dnů chybíte bez řádné omluvy dostanete vy nebo zákonný zástupce 10 dní k doložení důvodu. Pokud do té doby nenastoupíte zpět ke studiu nebo nedoručíte omluvu, dle zákona jste posledním dnem lhůty zanechali studia a přicházíte o status studenta.
 8. Vyloučením ze studia VOŠ – pokud 20 vyučovacích dnů chybíte bez řádné omluvy, dostanete 3 týdny k doložení důvodu. Pokud do té doby nenastoupíte zpět ke studiu nebo nedoručíte omluvu, dle zákona jste posledním dnem lhůty zanechali studia a přicházíte o status studenta.
 9. Vyloučením ze studia VŠ – za podvodné jednání při přijímání ke studiu a disciplinární přestupky dle podmínek a předpisů dané školy. Status studenta v tomto případě ztrácíte dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci.

Zdroje: http://www.kampomaturite.cz/data/USR_052_DEFAULT/status_studenta_po_maturite_grafika.pdf a https://orangeacademy.cz/clanky/status-studenta/ 

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *