Jak se ptáme na slovní druhy?

Čeština nepatří zrovna k nejjednodušším světovým jazykům. A jistou mírou za to mohou také slovní druhy, které je pro jejich správné používání potřeba důkladně poznat. Osvěžte si s námi učivo základní školy, připomeňte si, jak se ptáme na slovní druhy, kolik jich je a jak je bezpečně poznat.

Jaké máme slovní druhy?

V českém jazyce existuje 10 slovních druhů, které můžeme rozdělit do dvou skupin na ohebné a neohebné slovní druhy. Ohebné můžeme skloňovat a časovat – tedy upravovat je v závislosti na pádu a čase (prvních 5 slovních druhů), zatímco u neohebných slovních druhů (zbývajících 5) se jejich tvar nemění. Slovní druhy jsou:

  1. Podstatná jména
  2. Přídavná jména
  3. Zájmena
  4. Číslovky
  5. Slovesa
  6. Příslovce
  7. Předložky
  8. Spojky
  9. Částice
  10. Citoslovce

Jak se ptáme na slovní druhy?

Slovní druhy můžeme snadno rozpoznat tím, že se na ně správně zeptáme. Samozřejmě se ovšem nemůžeme zeptat úplně na všechny … například na předložky, spojky nebo citoslovce bychom se ptali jen stěží. I tak vám ale poradíme, jak jednotlivé slovní druhy bezpečně rozeznat.

Podstatná jména

… označují osoby, zvířata a věci, ale také názvy dějů, vlastností a vztahů. Ve větě je poznáme snadno tak, že se na ně neptáme, ale naopak si na ně ukazujeme zájmeny ten, ta, to.

Příklady podstatných jmen: paní, strom, zpívání, Karel, snaha, kuře, Itálie, láska …

Tip: Jak napsat hvězdičku na klávesnici?

Přídavná jména

… určují vlastnosti přídavných jmen, u kterých je většinou také najdeme. Na přídavná jména se ptáme otázkami Jaký?, Který?, Čí?.

Příklady přídavných jmen: malá, zelená, Lukášův, závistivý, pohledný, český…

Zájmena

… jsou slovním druhem, který zastupuje podstatná jména, nebo na podstatná jména ukazuje.

Příklady zájmen: on, náš, my, ten, jeho, tamta, oni …  

Číslovky

… jsou slovním druhem, který má číselný význam. Vyjadřují tedy množství či počet, pořadí nebo například kolikrát se situace opakuje. Na číslovky se ptáme Kolik?, Kolikrát?, Kolikerý? Kolikátý? Kolikanásobný?.

Příklady číslovek: jeden, dvacátý, šestinásobný, sedmkrát, osm, desatero, …

Slovesa

… vyjadřují stav, děj nebo činnost podstatných jmen. Na slovesa se ptáme otázkami Co dělá?, Co se s ním děje?. Tyto otázky si samozřejmě musíme lehce upravit podle osoby, času i způsobu sloves.

Příklady sloves: jím, syčí, byli jsme, bude sázet, zavolej, přijďte, houpala se …

Příslovce

… jsou šestým slovním druhem a zároveň prvním slovním druhem neohebným. Příslovce tedy neskloňujeme, nečasujeme a jednoduše řečeno neupravujeme na míru dané situace a osobě, jejich tvar je vždy totožný. Na příslovce se ptáme Jak?, Kde?, Kdy?, Proč?, Kam?.

Příklady příslovcí: rychle, uvnitř, včera, brzy, proto, do školy, velmi, náhle …

Předložky

… jsou dalším neohebným slovním druhem a jsou spojována se jmény. Ačkoliv je píšeme zvlášť, čteme je dohromady se jmény. Stejně jako na zbývající slovní druhy se ani na předložky nemůžeme zeptat, pomáhají ale určit pád nebo bližší okolnosti.

Příklady předložek: na, pod, o, do, k, bez …

Spojky

… nám pomáhají se spojením vět nebo jednotlivých slov.

Příklady spojek: když, a, jestliže, protože, i, nebo, ani …

Částice

… mají za úkol uvozovat samotné věty, některé větné členy ale mohou také hodnotit nebo vytýkat.

Příklad částic: ať, kéž, nechť, copak, což …

Citoslovce

… jsou slovním druhem, který ve větě vyjadřuje pocity, nálady nebo také zvuky.

Příklady citoslovcí: ach, bum, jéje, au, hurá, kykyryký, hop

Tip: Jak vyplnit zápisový lístek na střední školu?

Věta se všemi slovními druhy

Chcete se mrknout, jak jednotlivé slovní druhy můžete prakticky využít? Máme pro vás často používanou větu, ve které najdete všechny slovní druhy:

Nechť všichni žáci zvolají hlasité hurá a rychle odejdou do třetí třídy.

Zde najdete vypsané jednotlivé slovní druhy, jak jdou ve větě za sebou:

Částice – zájmeno – podstatné jméno – sloveso – přídavné jméno – citoslovce – spojka – příslovce – sloveso – předložka – číslovka – podstatné jméno.

Zdroje: https://www.pravopiscesky.cz/jak-se-ptame-na-slovni-druhy-pra-1137-8764.html

post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *